วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 เซลพืช  ผนังเซลล์ เป็นเยื่อหนา หุ้มอยู่ชั้นนอก ของเยื่อหุ้มเซลลื ผนังเซลล์น ี้โปรโตปลาสซึมสร้างขึ้นมา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง พบในแบคทีเรีย เห็ดรา สาหร่าย พืชชนิดต่างๆ
ในแบคทีเรีย ผนังเซลล์มีโพลีแซคคาไรด์เป็นแกน และมีโปรตีน กับไขมันยึดเกาะ ชั้นที่ให้ความแข็งแรง และอยู่ชั้นในสุด เรียกว่า ชั้นมิวรีน หรือเปปติโดไกลแคน (murein หรือ peptidoglycan)
เห็ดรา ผนังเซลล์เป็นพวกไคติน ( chitin) ซึ่งเป็นสารประกอบ ชนิดเดียวกันกับเปลือกกุ้ง บางครั้งอาจพบว่า มีเซลลูโลสปนอยู่ด้วย สาหร่าย ผนังเซลล์ประกอบด้วยเพคติน ( pectin) เป็นส่วนใหญ่ และมีเซลลูโลสประกอบอยู่ด้วย
ในพืช ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เซลลูโลส และสารประกอบเพคติก เช่น แคลเซียมเพคเตด เป็นต้น ผนังเซลล์พืชที่อยู่ติดๆ กัน ถึงแม้จะหนา และแข็งแรง แต่ก็มีช่องทางติดต่อกันได้ เป็นทางติดต่อของไซโตปลาสซึมทั้ง 2 เซลล์ ที่เรียกว่า พลาสโมเดสมาตา ( plasmodesmata)
  ผนังเชลล์ [ cell wall ] เป็นโครงสร้างที่ไม่มีชีวิตที่หุ้มรอบนอกของเซลล์พืชเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยสารพวกเซลล์ลูโลส พบในเซลล์ที่ต้องการความแข็งแรง
เยื่อหุ้มเซลล์ [ cell membrane ] เป็นเยื่อบางๆ ที่หุ้มรอบไซโทพลาซึม และสารบางอย่างภายในเซลล์ มีองค์ประกอบเป็นหลักเป็นสารพวกโปรตีนและไขมันมีคุณสมบัติบางชนิดให้สารผ่านได้ เรียกว่า เยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane ) พบในเซลล์ทุกชนิด
โพรโทพลาซึม [protoplasm ] เป็นของเหลวที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว
ไซโทพลาซึม [cytoplasm ] เป็นโพรโทพลาซึมที่อยู่นอกนิวเคลียส ประกอบด้วยสารหลายชนิด ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
นิวเคลียส [nucleus ] เป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดภายในเซลล์ ส่วนใหญ่มีรูปร่างค่อนค่างกลม มักจะมีจำนวนเพียง 1 นิวเคลียส ยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดขาว พบว่านิวเคลียสมีหลายชนิดเช่น นิวเคลียสที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตร่วมกับไซโทพลาซึม มีบทบาทเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการถ่าทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น